آیا می دانید در کتیبه های هخامنشی و ساسانی واژه وردگ به معنی برده بیشتر از انسان بیشتر بچشم می خورد؟؟