موضوع کنفرانس:

 

بررسی تحلیلی بندهای منشور کوروش 2

 

بخش مجری کنفرانس: دشمن شناسی (جناب آقای مهدوی) پخش آنلاین کنفرانس بررسی منشور کوروش (قسمت دوم)  + دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس بررسی منشور کوروش (قسمت دوم)  + دانلود