موضوع کنفرانس:

رد علمی نظریه داروین  2و آزمایش میلر 1

 

 بخش مجری کنفرانس: بخش دشمن شناسی (جناب آقای محمد مهدوی )  پخش آنلاین کنفرانس اثبات دروغ بودن نظریه داروین (قسمت دوم؛پایانی)+ دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس اثبات دروغ بودن نظریه داروین (قسمت دوم؛پایانی) + دانلود