موضوع کنفرانس:

 باران و تگرگ از نگاه قرآن

   

بخش مجری کنفرانس: بخش اعجاز علمی قرآن (سرکار خانم معافی)  پخش آنلاین کنفرانس باران و تگرگ از نگاه قرآن + دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس باران و تگرگ از نگاه قرآن + دانلود