موضوع کنفرانس:

 رد نظریه داروین و اثبات دروغ بودن آن

 

 بخش مجری کنفرانس:  بخش دشمن شناسی(جناب آقای مهدوی)  پخش آنلاین کنفرانس رد نظریه داروین (قسمت اول) + دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس رد نظریه داروین (قسمت اول) + دانلود