موضوع کنفرانس:

قرآن وتفاوت های حافظه ی زن ومرد

 

  بخش مجری کنفرانس :  بخش اعجاز علمی قرآن  پخش آنلاین کنفرانس قرآن و تفاوت های حافظه ی زن ومرد + دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس قرآن و تفاوت های حافظه ی زن ومرد + دانلود