موضوع کنفرانس:

 

بررسی تحلیلی بندهای منشور کوروش 1

 

بخش مجری کنفرانس: دشمن شناسی (جناب آقای محمد مهدوی)


 پخش آنلاین کنفرانس بررسی منشور کوروش (قسمت اول) + دانلود

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس بررسی منشور کوروش (قسمت اول)  + دانلود