موضوع کنفرانس:


هدف خلقت (قسمت اول)

 

 بخش مجری کنفرانس: بخش دشمن شناسی (جناب آقای محمد مهدوی )
  پخش آنلاین کنفرانس هدف از خلقت چیست؟ (قسمت اول)+ دانلود

  مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس هدف از خلقت چیست؟ (قسمت اول) + دانلود