موضوع کنفرانس:


تعریف واژگان دعا، تقلید، استخاره ازدیدگاه اسلام ناب و اسلام استعماری2

  

بخش مجری کنفرانس: بخش دشمن شناسی(جناب آقای مهدوی)


 پخش آنلاین کنفرانس دعا؛قناعت؛تقدیر؛تقلید (قسمت دوم؛پایانی) + دانلود 

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس دعا؛قناعت؛تقدیر؛تقلید (قسمت دوم؛پایانی)+ دانلود