موضوع کنفرانس:


دعا ، قناعت ، تقدیر(قسمت اول)

 

 بخش مجری کنفرانس: بخش دشمن شناسی(جناب آقای مهدوی)


 پخش آنلاین کنفرانس دعا؛قناعت؛تقدیر (قسمت اول)  + دانلود 

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس دعا؛قناعت؛تقدیر (قسمت اول)  + دانلود