موضوع کنفرانس:


نشانه های پیامبر اخر الزمان در کتب تورات و انجیل

 

بخش مجری کنفرانس: بخش دشمن شناسی از منظر قرآن