وَ اَللَّیْلِ إِذٰا عَسْعَسَ ﴿۱۷﴾   سوگند به شب چو پشت گرداند 

وَ اَلصُّبْحِ إِذٰا تَنَفَّسَ ﴿۱۸)   سوگند به صبح چون دمیدن گیرد

از کشفیات قرن بیستم شناخت عمل پیچیده فتوسنتز ، می باشد. این پدیده فرآیند تولید و گردش اکسیژن در طبیعت ، بین انسان و گیاه است. گیاهان در حین فتوسنتز ، دی اکسید کربن را از هوا گرفته و به جای آن اکسیژن پس میدهند بیشترین حجم خروجی اکسیژن در هنگام طلوع آفتاب است و گیاه به شدت تعریق کرده و نیاز به تنفس دارد . گویی در صبحدمان ریه های آسمان پر از اکسیژن میشود. این پدیده بقدری حیاتی است که قرآن هزاران سال پیش به صبحدم انگاه که تنفس کند سوگند یاد کرده است. و این نشانه ای محکم بر آسمانی بودن این کتاب مقدس است.