موضوع کنفرانس:

 

نمادهای ایران باستان

 

بخش مجری کنفرانس: بخش دشمن شناسی(سرکار خانم دکتر سیفی )