موضوع کنفرانس:

 

نماد شناسی و فلسفه نمادها

 

بخش مجری کنفرانس: بخش دشمن شناسی ( سرکار خانم  دکتر سیفی )