موضوع کنفرانس:


تغذیه در قرآن

 

  بخش مجری کنفرانس: اعجاز علمی قرآن (خانم دکتر معافی)
 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس تغذیه در قرآن + دانلود