انوشیروان جد خسرو پرویز در حرمسرای خود ده هزار کنیز داشته تا جایی که فردوسی در شاهنامه اش به این موضوع اشاره کرده و می نویسد در هر حجره تعداد زیادی کنیز برای او مهیا بود!!


سند: متن پهلوی حسرو و ریدک بند 99-100

شاهنامه بیت 38573