موضوع کنفرانس:


 سوره روم (ادنی الارض)

 

 بخش مجری کنفرانس: اعجاز علمی قرآن (جناب آقای علی علی نژاد)


 پخش آنلاین کنفرانس اعجاز علمی سوره روم (آیات 1تا3) + دانلود

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس اعجاز علمی سوره روم (آیات 1تا3) + دانلود