موضوع کنفرانس:

 

اعجاز عددی قرآن  (سوره علق)

 

بخش مجری کنفرانس: اعجاز علمی قرآن (جناب آقای علی علی نژاد)
 پخش آنلاین کنفرانس اعجاز عددی سوره علق + دانلود

 مشاهده مطالب و اسناد کنفرانس اعجاز عددی سوره علق + دانلود